Pagmamataas

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang pagmamataas ay nagpabago kay Lucifer kay Satanas, na nag-udyok kina Adan at Eva sa pagmamataas, at nagpasok ng kasalanan, pagdurusa at kamatayan sa mundo.

“Ang pagmamataas ang simula ng lahat ng kasalanan,” nagsulat ni Augustine ng Hippo (354-430), ang pangunahing nakamamatay na kasalanan, at nagsasangkot ng labis na ego.

Palitan ng Pagmamataas ng Pagpapakumbaba sa iyong mga iniisip.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.