Parabula ng Dalawang Tagabuo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling Araw, marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan!’ At sasabihin ko sa kanila, ‘Kailanma’y hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama!’
“Kaya’t ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak.”
Nang masabi na ni Hesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao’y namangha. Sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan, at hindi tulad ng mga eskriba. (Mateo 7:21-29

______________________________________________________________

Ang Dalawang Tagabuo o Mga Pundasyon ay madalas basahin sa mga Misa ng Kasal sa Portugal. Nangako ang mag-asawa ng magkasanib na katapatan, ang Binyag ng kanilang mga anak at edukasyon sa Pananampalataya, at pangako sa mga utos at halaga ng Simbahang Katoliko.

Pag-isipan ang talinghaga ng Ang Dalawang Tagabuo sa ating henerasyon ng Ikalawang Pagdating ni Kristo. Nagtatayo ba tayo para sa Langit o Impiyerno? Ang Purgatoryo ay titigil sa Pagdating ni Kristo. Bumuo kay Kristo at humanap ng patuloy na Espirituwal na Paglago.

______________________________________________________________

I-click ang sumusunod na link.

Langit o Impyerno

______________________________________________________________

Lahat ay gustong sumali sa mga bayani. Si Satanas ang pinakamalaking talunan na kilala ng Sangkatauhan nang siya ay naghimagsik laban sa Diyos dahil sa PAGMAMAHAL, at ipinadala Niya si Satanas mula sa Langit patungo sa Impiyerno. Siya ay nagsinungaling at nilinlang ang Sangkatauhan na nagpasakop sa atin sa kasalanan, pagdurusa at kamatayan.

Si Kristo ay nagkatawang-tao at nagdusa ng isang barbaric na Pasyon at Kamatayan sa isang Krus upang ipagkasundo ang Sangkatauhan sa Diyos at muling buksan ang mga pintuan ng Langit sa Sangkatauhan. Mabuhay sa Pakikipag-isa sa Diyos dahil ang matagumpay, maluwalhating Kristo ay malapit nang makatagpo ng Kanyang mga hinirang sa mga ulap sa Kanyang Ikalawang Pagparito upang maghari sa Bagong Lupa at maninirahan doon kasama ang Kanyang Natitirang Simbahan. Kung susundin mo si Satanas, itatapon ng Arkanghel Michael si Satanas, ang Antikristo at ikaw na buhay sa Impiyerno.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.