Buhay sa Espiritu

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“Ang atin ay hindi isang paglalakbay na isinilang ng pagkakaroon ng maraming ari-arian, ngunit mula sa pagkatagpo ng isang Persona, si Jesus, sa ating gitna. Ito ay isinilang mula sa pagkaalam na sa Kanya tayo ay hindi kailanman nag-iisa, kahit na sa mahihirap na sandali, kahit na ang ating paglalakbay sa buhay ay humarap sa mga problema at mga hadlang na tila hindi malulutas, at napakarami nito! At sa sandaling ito ang kaaway, ang diyablo, ay dumarating, madalas na nagkukunwari bilang isang anghel, at tusong nagsasalita ng kanyang salita sa atin. Huwag kang makinig sa kanya! Sumunod tayo kay Hesus!” (Homiliya ni Papa Francis, Marso 24, 2013)

Kinikilala ng Simbahang Romano Katoliko ang labindalawang bunga ng Banal na Espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, mahabang pagtitiis, kababaang-loob o kahinahunan, katapatan o katapatan, kahinhinan, pagpipigil sa sarili at kalinisang-puri.

Ang mga bunga ay nagpapakita ng mga kaloob na kumikilos sa loob at sa pamamagitan natin, at ang mga bisyo ay mga katangian ni Satanas at ng kanyang mga demonyo. Ang espiritwalidad ay parang bahaghari kasama ang Diyos at si Satanas sa magkasalungat na sukdulan. Dapat tayong patuloy na kumilos patungo sa Diyos, dahil hinahanap Niya ang ating kaligtasan at si Satanas ang ating kapahamakan.

“Iligtas mo kami sa kasamaan” ay nasa Panalangin ng Panginoon. Kapag may lumalapit na espiritu, sabihin mo ang “Hesus” at “Maria, Ina ni Jesus,” at obserbahan ang reaksyon ng espiritu upang matukoy ang mabuti o masamang kalikasan nito.

______________________________________________________________

I-click ang sumusunod na link upang kunin ang artikulong Pag-Unawa.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.