Ang Aming Kabutihang-loob

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Hinahamon tayo ng Diyos sa higit na pagkabukas-palad, dahil gusto Niya tayong mamuhay nang masaya sa pagbibigay ng bahagi ng ating sobra. Kabalintunaan, maraming pag-aaral ang nagpahiwatig na ang mahihirap ay mas mapagbigay kaysa sa mayayaman.

Ang pagiging bukas-palad ay ang panlabas na patunay ng Ebanghelyo sa ating buhay. Hindi natin maibigan ang Diyos kung hindi natin mahal ang ating kapwa, at ang pagkabukas-palad ay ang pinakamataas na pagmamahal sa ating kapwa. Madalas na hinihiling sa atin na maging bukas-palad upang maging kung sino ang nilikha ng Diyos para maging tayo. Inaanyayahan tayo ng Katolisismo sa isang kabalintunaan: ito ay sa pagbibigay na tayo ay tumatanggap, at tayo ay nagiging . . .

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.