Mahalin ang Diyos at ang Kapwa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

1) Kayo ay nasa Lupa upang maging banal, 2) kabanalan ang pinakahuling alituntunin sa pag-oorganisa, at 3) ang pagpipigil sa sarili ay mahalaga sa Ang Pinakamagandang Paraan ng Mabuhay.  Ang kaalaman at dedikasyon sa mga alituntuning ito ay maliit lamang, at itinatatwa ng ilang makabagong pilosopiya ang mga prinsipyo.

“Ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos nang buo ninyong puso, nang buo ninyong kaluluwa, at ng buong pagiisip ninyo . . . at ibigin ninyo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili.” (Mateo 22:37-39) Sakop ng mga ebanghelyo ang Pag-ibig sa Diyos at Kapwa; binibigyang-diin ng Simbahan ang mga ebanghelyo . . . at tayo ang nagpapasiya ng ating landas sa buhay.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.