Mahalin ang Diyos at ang Kapwa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

1) Ikaw ay narito upang maging banal; 2) ang birtud ay ang sukdulang prinsipyo sa pag-oorganisa; at 3) ang pagpipigil sa sarili ay sentro sa Ang Pinakamagandang Paraan ng Mabuhay. Ang kaalaman at dedikasyon ng karamihan sa mga tao sa mga prinsipyong ito ay minimal, at ang ilang mga kontemporaryong pilosopiya ay duwende ang mga prinsipyo.

Ang pinakamahusay na paraan ng pamumuhay ay maaaring magbago sa tao at panahon ng buhay, halimbawa isaalang-alang ang mga single at may-asawa.

“Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, nang buong kaluluwa mo, at nang buong pag-iisip . . . at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.” (Mateo 22:37-39) Ito ang pinakamagandang paraan upang mamuhay ayon kay Kristo. Sinasaklaw ng mga ebanghelyo ang pag-ibig sa Diyos at Kapwa, ipinahihiwatig ng Simbahan ang pinakamahusay na paraan ng pamumuhay, at tayo ang nagpapasya sa ating landas sa buhay.

Ang ebanghelisasyon ay nakakatulong upang matuklasan ang pag-ibig at Karunungan ng Diyos, at ang pinakamahusay na paraan ng pamumuhay. Ang relativism ay laban sa ebanghelisasyon, dahil sinasabi ng pilosopiya na walang pinakamahusay na paraan upang mabuhay.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.