Ang Apat na Palatandaan

________________________________________________________________

Isipin ang mga batang Katoliko na nakipagtulungan sa Apat na Palatandaan ng Isang Dynamic Na Katoliko: Panalangin, Pag-aaral, Pagiging Bukas-palad at Evangelization. “Maging Matapang, Maging Katoliko,” ay ang motto ng Dynamic Katoliko Institute. Ang Katoliko Iglesia ay nangangailangan ng isang mahusay na pangitain, tulad ng Ang Apat na Palatandaan, dahil “Kung saan walang pangitain, ang mga tao ay masasawi” (Mga Kawikaan 29:18). Kung hihilingin namin sa 77 milyong Katoliko sa Amerika para sa maikling paglalarawan ng misyon ng Simbahang Katoliko, na nagpapatunay na ang aming misyon ay hindi natukoy.

Ang mga dinamikong panahon sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko ay naganap noong ito ay nakatuon. Ang panahon 33-150 ay ang pinaka-dynamic ng Apostolikong Simbahan at ang nabuhay na mag-uli Kristo ay ang pamana. Ang malaking pagdagsa ng mga bagong Kristiyano sa panahon ng paghahari ni Constantine noong ika-4 na siglo ay humantong sa pag-usbong ng monasticism. Sa unang bahagi ng “Middle Age”, ang pag-unlad at paglago ng mga monastikong komunidad ang naging pundasyon ng Kabihasnang Kanluranin. Ang ika-13 siglo ay ang rurok ng Kanlurang Kristiyanismo. Ang Kontra-Repormasyonay medyo pabago-bago, at hinamon ang status quo.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.