Ang Apat na Palatandaan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Isipin ang mga bata na tinuturuan bilang mga Dynamic Katoliko. “Maging Matapang, Maging Katoliko,” ang motto ng Dynamic Catholic Institute. Ang Simbahang Katoliko ay nangangailangan ng isang mahusay na pangitain, dahil “Kung saan walang pangitain, ang mga tao ay mamamatay” (Kawikaan 29:18).

Kung hihilingin natin sa 77 milyong Amerikanong Katoliko ang maikling paglalarawan ng misyon ng Simbahan, maraming sari-saring sagot ang magpapatunay ng isang hindi natukoy na misyon.

Ang mga dinamikong panahon sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko ay naganap nang ang Simbahan ay nakatuon. Ang panahon 33-150 ay ang pinaka-dynamic sa Apostolikong Simbahan at ang Nabuhay na Mag-uli. Ang pag-unlad ng mga pamayanang monastic sa unang bahagi ng Middle Ages ay naging batayan ng Kabihasnang Kanluranin. Ang ika-13 siglo ay ang kasagsagan ng Kanlurang Kristiyanismo, dahil hinamon ng Kontra-Repormasyon ang mga kontemporaryong isyu.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.