Ang Apat na Palatandaan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Kunwari ay nakikipagtulungan ang mga bata sa Apat na Palatandaan ng Isang Dynamic Katoliko: Panalangin, Pag-aaral, Pagiging Bukas-palad at Evangelization. “Maging Matapang, Maging Katoliko,” ay ang motto ng Dynamic Katoliko Institute. Ang Katoliko Iglesia ay nangangailangan ng isang mahusay na pangitain, Ang Apat na Palatandaan, dahil “Kung saan walang pangitain, ang mga tao ay masasawi” (Mga Kawikaan 29:18). Kung tatanungin namin ang 77 milyong Katoliko sa Amerika ng maikling paglalarawan ng misyon ng Simbahan, magkakaroon tayo ng maraming sagot na nagpapatunay sa ating misyon.

Ang Katoliko Iglesia ay nakatuon sa panahon ng dinamika. Ang panahon 33-150 ang pinaka-dinamika at ang nagbangong Cristo ang pamana. Ang malaking impluwensiya ng mga bagong Kristiyano sa panahon ng panunungkula ni Constantine noong ika-4 na siglo ay humantong sa pagtaas ng monastiko. Ang pagpapaunlad ng mga monastiko komunidad sa unang bahagi ng Middle Age ay bumuo ng pundasyon ng Western Civilization. Ang ika-16 na siglo ang pinnacle ng Western Christianity, dahil hinamon ng dinamika-Repormasyon ang kasalukuyang mga gawain.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.