Kaliwanagan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang mga tao ay hindi ipinanganak Dynamic Katoliko o mga paborito ng Diyos. Nagkaroon sila ng karanasan sa pagbabalik-loob, isang pangyayaring lumapit sa kanila sa Diyos, tulad ng pag-urong, pagpipitagan, kumperensya, kamatayan ng pamilya, o pagbabasa ng isang aklat.

Sa pangkalahatan, 7% ng isang karaniwang parishioners ng simbahan ay Dynamic Katoliko — ang pagmamaneho puwersa ng parokya.  Tukuyin ang Dynamic Katoliko ng iyong parokya, ang kanilang mga gawain sa relihiyon, at sumali sa kanila upang magmartsa kasama ang mga banal . . . upang ipakita Ang Henyo ng Katolisismo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.