Co-Redemptrix, Mediatrix at Advocate

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Humingi Ang Ginang ng Lahat ng Bansa ng ikalimang at huling Marian dogma ng Co-Redemptrix, Mediatrix at Advocate. Ito ang tanging paraan tungo sa tunay na kapayapaan sa lumalalang mundong ito, dahil ang dogma ay magdadala ng tagumpay ng Kalinis-linisang Puso at Pagbuhos ng Banal na Espiritu. Ang Co-Redemptrix (Co-Redeemer), ay nangangahulugang “kasama” sa halip na “kapantay” ni Kristo.

Iginiit ni Padre Amorth, ang yumaong punong exorcist ng Archdiocese ng Roma, Italya, na ang dogma ay isang banal na hamon kabilang ang mga orden ng Romano Katoliko, upang puksain ang mga kontemporaryong problema sa lipunan. Ang Diyos ay naghaharap ng panukala sa pamamagitan ng Birheng Maria upang puksain ang mga kasalukuyang problema.

Ang Co-Redemptrix ay tumutukoy sa tungkuling tumutubos ni Maria. Ito ay subordinate ngunit isang mahalagang pakikilahok sa pagtubos, lalo na ang kanyang malayang pagpayag na buntisin ang Manunubos, ibahagi ang Kanyang buhay, magdusa kasama Niya sa ilalim ng krus, at ialay ang Kanyang sakripisyo sa Makapangyarihang Ama para sa pagtubos ng tao. May tiyak na lugar si Maria sa kaligtasan: iisang dignidad at pinakamataas na pagsamba.

Ang isang tagapamagitan ay namamagitan sa isang pagkakasundo o pabor. Dapat tanggapin ng parehong partido ang tagapamagitan: mas malapit ang pagtanggap, mas madali ang pamamagitan. Ang mga partido ay ang Diyos at Sangkatauhan, at ang tungkulin ni Maria bilang Tagapagtanggol ay ang ating pinakamakapangyarihang tagapamagitan kay Kristo.

Ang mga teologo ay naiiba sa mga tungkulin ni Maria, kaya ang dogma ay apurahang kailangan para sa Marian magisterial teachings. Ang anumang kahulugan ng dogma ay may kasamang pagbuhos ng biyaya. Isinulat ni Mother Teresa ng Calcutta, “Ang kahulugan ng papa ni Maria bilang Co-Redemptrix, Mediatrix at Advocate ay magdadala ng malaking biyaya sa Simbahan.” Ang dogma ang magpapasimula ng Tagumpay ni Maria laban kay Satanas.

Ang pagtatalaga ng mundo, kabilang ang Russia, sa Kalinis-linisang Puso ni Maria ay tumupad sa kahilingan ng Our Lady of Fatima, at pinahintulutan ang makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Iginagalang niya ang ating kalayaan, ngunit maaaring maimpluwensyahan nito ang kanyang pamamagitan at pamamagitan. Kilalanin siya bilang Co-Redemptrix, Mediatrix at Advocate para gamitin ang mga tungkuling ito sa

Ang pagtatalaga ng mundo, kabilang ang Russia, sa Kalinis-linisang Puso ni Maria ay tumupad sa kahilingan ng Our Lady of Fatima, at pinahintulutan ang makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Iginagalang niya ang ating kalayaan, ngunit maaaring maimpluwensyahan nito ang kanyang pamamagitan at pamamagitan. Kilalanin siya bilang Co-Redemptrix, Mediatrix at Advocate para gamitin ang mga tungkuling ito sa

Ang pagtatalaga ng mundo, kabilang ang Russia, sa Kalinis-linisang Puso ni Maria ay tumupad sa kahilingan ng Our Lady of Fatima, at pinahintulutan ang makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Iginagalang niya ang ating kalayaan, ngunit maaaring maimpluwensyahan nito ang kanyang pamamagitan at pamamagitan. Kilalanin siya bilang Co-Redemptrix, Mediatrix at Advocate para gamitin ang mga tungkuling ito sa Ang Katapusan ng Mga Panahon. Ang mga grasya ay pinakamataas para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, at muling pagpapatibay ng awtoridad ng papa at Magisterium.

Lumalaki ang suporta sa loob ng Simbahang Katoliko para sa dogma. Ang kilusang Vox Populi Mariae Mediatrici ay nakakolekta ng mahigit limang milyong lagda mula noong 1993 sa 157 bansa. Ang mga titulo ng dogma ay kasama sa opisyal na magisteryal na pagtuturo ng Simbahan: Ang dokumento ng Vatican II na Lumen Gentium §62 ay tumutukoy kay Maria bilang Mediatrix at Advocate. Noong ika-24 ng Setyembre 1997 si Pope John Paul II ay gumawa ng isang malakas na pahayag tungkol sa Mary’s Mediatrix and Advocate roles, at noong ika-1 ng Oktubre 1997 ay gumawa siya ng isang malakas na pahayag tungkol sa Mediatrix role. Magsisimula ang dogma proclamation ng bagong Pentecost at The Triumph of Mary’s Immaculate Heart.

Binisita ng Mahal na Ina ang Portugal noong Unang Digmaang Pandaigdig, at Holland noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang mga unang aparisyon ay may kaugnayan para sa mga babala at hula, at ang pangalawang mga aparisyon ay nag-alok ng bagong Marian dogma at banal na tulong sa Sangkatauhan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng dogma.

Ito ay kagyat, dahil ang priyoridad ni Satanas ay ang Kristiyanong Pag-uusig. Inaprubahan ng sa Doktrina ng Pananampalataya ang sumusunod na panalangin.

“Panginoong Hesukristo, Anak ng Ama, ipadala ngayon ang Iyong Espiritu sa ibabaw ng lupa. Hayaang mabuhay ang Banal na Espiritu sa puso ng lahat ng mga bansa, upang sila ay mapangalagaan mula sa pagkabulok, sakuna at digmaan. Nawa’y ang Ginang ng Lahat ng mga Bansa, ang Mahal na Birheng Maria, ay maging ating Tagapagtanggol. Amen.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.