Pagbuhos ng Banal na Espiritu

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Pagbuhos ng Banal na Espiritu ay magaganap sa ikatlong araw pagkatapos ng Ang Babala at magiging isang pambihirang espirituwal na kaganapan — pangalawang Pentecostes — pagkatapos nating tanggapin ang Panginoon sa ating buhay, sa bago o nabagong paraan, sa panahon ng Pag-iilaw ng Konsensya.

______________________________________________________________

Sa unang kaganapang nuklear sa Gitnang Silangan, ang lungsod ng Jerusalem ay lubos na mawawasak, ayon sa Mahal na Ina, na nagpakita kay Pedro Regis, sa Anguera, Brazil. Pagkatapos, bombahin ng Israel ang Iran ng mga sandatang nuklear.

Sa puntong ito ng panahon, ang Diyos ay makikialam sa kasaysayan ng tao, si Kristo ay mamagitan sa isang Biyernes. Ang bawat taong may edad na sa pangangatuwiran sa buong mundo ay makikita ang mga kasalanan sa buong buhay nila. Ito ay isang interbensyon ni Kristo ayon sa Mateo 24:22. “Kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, walang maliligtas; ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin sila.” Ang interbensyon na ito ay Ang Babala at Pag-iilaw ng Konsensya, ito ay parang isang paghatol, at magpapatigil sa lahat ng bagay sa lupa. Sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw, ang tanging maiisip ng sangkatauhan, ay ang kanilang mga indibidwal na pagkakasala sa harap ng Diyos.

Sa ikatlong araw, Linggo, pagkatapos ng Babala sa Biyernes, ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa buong sangkatauhan. Ang mga kaganapang ito ay upang ihanda tayo para sa “Bagyo”, bagama’t igagalang ng Diyos ang ating malayang pagpapasya.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.