Temporal na Kaparusahan

________________________________________________________________

Ang kasalanan ay may dalawang parusa: walang hanggan at temporal. Ang walang-hanggang kaparusahan ay nagbibigay-kaparusahan sa kaluluwa sa Impiyerno, ngunit pinatatawad ng sakramento ng Penance ang kaparusahan. Ang temporal na kaparusahan ay nangangailangan ng paghihiwalay ng isang makasalanan para sa kanyang mga kasalanan, at nananatiling matapos mapatawad ang kasalanan, dahil ang pamamaraan ng Diyos ng mapagmahal na disiplina.

 Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob?

“Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon,
    at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya.
Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya,
    at pinapalo ang itinuturing niyang anak.”

(Mga Hebreo 12:5-6)

Tinutukoy ng Katoliko Iglesia Catechism (CCC) ang tatlong pangunahing paraan ng pagpapanumbalik o pag-expiation: panalangin, pag-aayuno, at almsgiving. Anumang mabuting gawain, sakripisyo at matiyagang pagdurusahan ang ating mga pagdurusa ay nagpapalawak ng mga kasalanan (CCC1459-1460).   Tinubos ni Kristo ang sangkatauhan sa pamamagitan ng Pagdurusa at ng Banal na Espiritu “Ang inyong pagdurusa ay inyong kayamanan.

Ang pagkakaroon ng mga indulgences ay isa pang paraan ng paggalaw (CCC 1471).  Sapat na ang mga kabutihang natamo ni Cristo para mapalawak ang lahat ng kasalanan, at ang kanyang mga kabutihang pinagsama-sama sa kabutihan ni Maria at ng mga banal ay bumubuo ng Espirituwal na Kabang-yaman ng Simbahan (CCC 1476).  Ang Simbahan ay nagbibigay ng mga kasangkapan sa kapatawaran ng temporal na kaparusahan mula sa kabang-yaman. Pinatatawad ng Isang Plenaryo Indulhensiya ang lahat ng temporal na kaparusahan ng isang makasalanan, samantalang ang Bahagyang Indulgence ay tinatanggihan ang bahagyang kaparusahan.

Kung hindi palalawakin ng isang makasalanan ang lahat ng kasalanan bago siya mamatay, dapat niyang kumpletuhin ang expiation sa Purgatory (CCC 1030) para makapasok sa Langit. Ipinagdarasal ng mga katoliko ang mga kaluluwa sa Purgatory, dahil “ito ay banal at kapaki-pakinabang na isipin na ipagdasal na maluwag ang mga patay mula sa kanilang mga kasalanan.”  (II Mac 12:46)

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.