Pakete ng Pagdurusa

______________________________________________________________


“Kapag nalaman ng isang tao na ang kanyang kapalaran ay magdusa, kailangan niyang tanggapin ang kanyang pagdurusa bilang kanyang gawain . . . Dapat niyang kilalanin na kahit sa pagdurusa siya ay natatangi at nag-iisa sa sansinukob. Walang sinuman ang makapagpapaginhawa sa kanyang paghihirap o magdusa sa kanyang lugar. Ang kanyang natatanging pagkakataon ay nakasalalay sa paraan kung saan niya dinadala ang kanyang pasanin.” Viktor Frankl, ang nagtatag ng logotherapy

______________________________________________________________

Ang Iyong Pagdurusa ay Iyong Kayamanan,” sabi sa akin ng Banal na Espiritu.

I-click ang mga sumusunod na link sa pababang pagkakasunod-sunod.

Pakikipag-ugnayan sa Banal na Espiritu

Pagdurusa

Ang Kahulugan ng Pagdurusa

Ang Kahalagahan ng Pagdurusa

Parabula ng Mayaman at Lazarus

Ang Pasyon ng Kristo

Dr. Viktor Frankl

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.