Kasamaan ng Tao

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Lumalalang Kasamaan sa mundo, tulad ng sa buhay ni Noe, ay maaaring magsiklab ng galit ng Diyos sa Ang Katapusan ng Panahon.

At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pagiisip ng kaniyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kaniyang nilalang ang tao sa lupa, at nalumbay sa kaniyang puso. At sinabi ng Panginoon, Lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa; ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid; sapagka’t pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Datapuwa’t si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya: si Noe ay lumalakad na kasama ng Dios. At nagkaanak si Noe ng tatlong lalake: si Sem, si Cham, at si Japhet. At sumama ang lupa sa harap ng Dios, at ang lupa ay napuno ng karahasan. At tiningnan ng Dios ang lupa, at, narito sumama; sapagka’t pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Dios kay Noe, Ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko; sapagka’t ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila; at, narito, sila’y aking lilipuling kalakip ng lupa. (Genesis 6:5-13)

Si Kristo ay namatay sa isang krus upang buksan ang mga pintuan ng Langit para sa sangkatauhan. Huwag sundin ang masamang kawan, dahil maaaring hulihin ka ni Satanas tulad ng paghuli ng lawin sa daga. “PUMUNTA SA SIMBAHAN!” upang maiwasan ang masamang kawan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.