Kuwaresma

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Kuwaresma, mula sa Miyerkules ng Abo hanggang Sabado, ay ang panahon ng panalangin, penitensiya, pagsisisi, paglilimos, pagtanggi sa sarili at pagbabayad-sala upang ihanda at ipagdiwang ang mga misteryo ng pananampalataya sa panahon ng Semana Santa.

Maraming mga Kristiyano ang nag-aayuno, umiiwas sa mga karangyaan, tumanggap ng Penance, at sumusunod sa isang espirituwal na disiplina, tulad ng Mga Istasyon ng Krus sa panahon ng Kuwaresma.

Maraming simbahang Katoliko at ilang Protestante ang nag-aalis ng mga bulaklak sa kanilang mga altar tuwing Biyernes Santo, at ang mga belo na krusipiho, mga estatwa at iba pang simbolo ng relihiyon na may mga telang violet.

Ang Miyerkules ng Abo — isang araw ng pag-aayuno at pag-iwas sa pagkonsumo ng karne — ay nagsasangkot ng pagbabasbas ng abo mula sa pinagpalang mga sanga ng palma ng huling Linggo ng Palaspas. Ang mga pari ay naglalagay ng mga abo sa harap ng mga nagpepenitensiya at sinasabi ang mga ekspresyon tulad ng “magsisi at maniwala sa ebanghelyo.” Ang Miyerkules ng Abo ay hindi isang holiday ngunit nag-uudyok sa mga Kristiyano sa Penitensiya.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.