Pakete ng Pagtubos

______________________________________________________________

Ang pakete ay nauugnay sa Pasyon, Kamatayan at Pagkabuhay na Mag-uli ni Kristo.

I-click ang mga sumusunod na link, sa pababang pagkakasunud-sunod, upang makuha ang kanilang mga kaukulang artikulo.

Kuwaresma

Linggo ng Palaspas sa Jerusalem noong 2022

Isang Salita ng Propesiya

Mga Istasyon ng Krus

Ang Pasyon ng Kristo

Namatay si Jesus sa Krus

Pagkatapos ng Kamatayan ni Kristo

Paniniwala sa Manunubos

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Pakete ng Pagtubos

  1. Pingback: Index ng Pilipino mga Pakete | Manuel Silveira

Comments are closed.