Judas Iscariote

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Bagama’t hindi kailanman pinangalanan ng Simbahan ang sinuman bilang tiyak na nasa impiyerno, si Jesus mismo ang nagsabi tungkol kay Judas, “Mas mabuti pa sa taong iyon kung hindi na siya ipinanganak” (Mt 26:24). Tila, si Hudas ay nawalan ng pag-asa sa awa ng Diyos at nagbigti. Kung siya ay bumaling kay Hesus sa tunay na pagsisisi, siya ay naligtas.

Walang sinuman ang higit sa awa ng Diyos, maliban sa mga tumatanggi dito.

______________________________________________________________

Mayroong maraming mga koponan ng mga demonyo sa mundo, bawat koponan ay may isang pinuno, at kapag siya ay umalis sa isang target ang buong koponan ay sumusunod sa pinuno nito. Sinabi ko sa mga nakaraang artikulo na ang Mundo ay kasalukuyang puno ng mga demonyo, at ang Mahal na Ina ay ang nilalang na pinakakinatatakutan nila.

Alam ni Satanas at ng kanyang mga disipulo na malapit na ang Ikalawang Pagparito ni Kristo, kaya sila ay lubos na aktibo bago sila makulong sa Impiyerno sa loob ng isang libong taon. Alam din nila na malapit na Ang Babala at Pag-iilaw ng Konsensya, ang ikalawang kaganapan ng awa at masaganang Biyaya para sa sangkatauhan pagkatapos ng kamatayan ni Kristo sa krus.

Si Judas Iscariote ay nagsisi sa pagtataksil kay Kristo, ngunit ang kanyang matinding pagsisisi ay humadlang sa kanya upang humingi ng awa at kapatawaran ni Kristo. Patawarin sana ni Kristo si Hudas Iscariote kung bumalik siya kay Kristo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.