Isang Dakilang Digmaan ang Darating

______________________________________________________________

Paano kung magsisimula na nag ikatlong digmaang pandaigdig!

______________________________________________________________

Tinukoy Birheng Maria ng Anguera ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig na udyok ng kapangyarihan at pagpapalawak ng teritoryo.

Ang Pangulo ng Russia na si Putin ay nangangarap tungkol sa dating Unyong Sobyet at ang Pangulo ng Tsina na si Xi ay nangangarap tungkol sa kontrol sa Dagat Timog Tsina. Ang mga pangarap na ito ay nakabatay sa Pagmamataas, ang kasalanang nagdala kay Lucifer sa Impiyerno at nagpalayas sa sangkatauhan mula sa Paraiso sa Lupa. Si Satanas ang nagdulot kay Adan at Eba na kumain ng mansana at si Satanas ay nagsusumikap at umuunlad na akayin ang mga kaluluwa sa Impiyerno. Maging alerto laban kay Satanas, ang pinakamalaking talunan na alam ng sangkatauhan.

Ang Ikalawang Pagdating ni Kristo sa humigit-kumulang sampung taon – hindi natin alam ang araw, ngunit alam natin ang timeline – kaya ang mga pinuno ng mundo ay dapat humingi ng kapayapaan, at ang paglipat ng kabisera ng digmaan sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay sa kanilang mga bansa.

Si Kristo ay darating sa Lupa upang talunin si Satanas at Ang Antikristo, siya ay nasa Roma na, at upang manirahan kasama ng sangkatauhan sa Bagong Lupa. Ang mundong alam natin ay magwawakas sa pagbabalik ni Kristo sa Lupa.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.