Pakete ng Mga Kasalanan laban sa Banal na Espiritu

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Isinulat ko ang mga pantulong na artikulong Man Uhaw sa Diyos at ang sumunod na Dialogue kasama ang Banal na Espiritu.

“Dalhin ang mga kaluluwa sa Akin,” sabi ng Banal na Espiritu. Naguguluhan at namamangha, ako ay isang mapanglaw na makasalanan na walang pormal na background sa teolohiko para sa ebanghelisasyon. Hindi Panginoon, hindi ako karapat-dapat at hindi karapat-dapat na maglingkod sa Iyo. “Gusto kita, ngunit malaya kang itakwil Ako,” iginiit ng Banal na Espiritu.

Naalala ko ang tungkol sa pagpipitagan sa Banal na Espiritu na natutunan ko sa The Azores, Portugal, kung saan ako isinilang. Napagtanto ko na maaari kong ipagsapalaran ang walang hanggang kaligtasan ― Ang Kahulugan ng Buhay ― at sumagot na sumusuko ako sa Iyo Panginoon. Ang “Lumapit sa Banal na Espiritu” at “Sumuko sa Banal na Espiritu” ay malaking pagpapahayag ng paggalang sa Banal na Espiritu, na nagpapahalaga sa pangako, pagkilos at pagkamit.

I-click ang mga sumusunod na link sa pababang pagkakasunod-sunod.

Kalapastanganan laban sa Banal na Espiritu

Mga Kasalanan laban sa Banal na Espiritu

Pagpapatawad ng Banal na Espiritu

Pagsunod sa Banal na Espiritu

Matamis na Banal na Espiritu

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.