Pagsuko sa Banal na Espiritu

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ekstrang mensahe ng Ina kay Luz de María noong Enero 22, 2007

KAILANGAN NINYONG ISUKO ANG BANAL NA ESPIRITU UPANG KUMILOS NANG MALAYA SA INYO AT SA GAYON, UMUNLAD KAYO AT MAGING HIGIT NA AKING ANAK AT DI-GAANONG MAKAMUNDO. Hindi lahat ay nawala para sa mga sumusuko sa banal na patnubay. Kailangan lang nilang panatilihin ang lubos na disposisyon para sa Sangkatauhan na ibalik ang direksyon mula sa tao na dinadala ang mga ito sa iglap na ito, ibig sabihin: sa pamamahala ng kasamaan sa buong Mundo. Ang sangkatauhan ay magdurusa dahil sa paghihimagsik nito, sapagkat ang ilang tao ay hindi naghahangad ng Banal na Awa at pagkakataong magbalik-loob, samakatwid, ang Kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa.

______________________________________________________________

Ang Banal na Espiritu ay kapangyarihang maniwala sa inyong kaluluwa sa kalagayan ng biyaya — Kaluluwa: Banal na Tabernakulo ng Espiritu — upang lumikha ng Mga Kaloob at Bunga ng Banal na Espiritu. Sakop sila ng Pakete ng mga Regalo.

Ang Pakete ng Charisms ay naglalarawan ng mga charism sa pangkalahatan at partikular. Ang mga charism ay pinakadakilang mga kaloob ng Banal na Espiritu na ipinagkaloob sa mga Kristiyano na maglingkod sa Simbahan. Ang Pakete ng Banal na Espiritu ay sumasakop sa iba pang mga pagpapamalas ng Banal na Espiritu.

Tayo ang henerasyon ni Ikalawang Pagparito ni Kristo na kinakaharap ng Dakilang Espirituwal na Digmaan laban sa Ang Antikristo.

At ngayo’y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya’y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. Sapagka’t ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang sa alisin ito. At kung magkagayo’y mahahayag ang tampalasan, na papatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kaniyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin; Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan, At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak; sapagka’t hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila’y mangaligtas. At dahil dito’y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. (2 Mga Taga Essalonica 2:6-12)

Saint Joseph, ang pagpipigil ng Antikristo, ay maghahangad na idrowing ang pinakamataas na bilang ng mga kaluluwa sa Langit. Pagsuko sa Banal na Espiritu na gagabay sa Simbahan hanggang sa Ikalawang Pagparito ni Cristo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.