Pakete ng mga Regalo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang pakete ay nagpapakita ng pitong nagpapabanal na mga kaloob ng Banal na Espiritu na natanggap pangunahin sa sakramento ng Kumpirmasyon: Kaalaman, Karunungan, Pang-unawa, Payo, Katatagan ng loob, Kaalaman, Kabanalan at Pagkatakot sa Panginoon. Nalalapat ang Mga Kaloob na Nagpapabanal sa personal na kaligtasan habang ang mga Charism ay naglilingkod sa Mistikong Katawan ni Kristo.

Ang pakete ay nagpapakilala ng Kaalaman at Karunungan na tumaas sa mga karisma ayon sa artikulong Siyam na Charisms.

Mga Kaloob at Bunga ng Banal na Espiritu

Pag-unlad ng Karismatikong Kaalaman

Pag-unlad ng Karismatikong Karunungan

Pag-unawa

Payo

Katatagan ng loob

Kabanalan

Takot sa Panginoon

Mga Bunga ng Espiritu Santo

__________________

Kamangha-manghang Pahayag

__________________

Halika Banal na Espiritu at i-renew ang mukha ng Earth!

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino, Uncategorized. Bookmark the permalink.