Hula ni Sister Faustina: Isang mahaba at kakila kilabot na Digmaan

_______________________________________________________________

Si Sister Faustina

_______________________________________________________________

Ang Bagong Order ng Mundo (BOM) inihanda ang debut ng Ang Antikristo, ang Anak ni Satanas, na nasa Roma na. Si Satanas ay nagsisinungaling, nanlilinlang at naninira, siya ang pinakamalaking talunan na nakilala ng sangkatauhan, dahil nilikha siya ng Diyos bilang si Lucifer, nagrebelde siya laban sa Diyos dahil sa Pagmamataas, at pinalayas mula sa Kaharian ng Diyos at itinapon sa Impiyerno. Ipinakilala ni Satanas ang kasalanan at kamatayan sa mundo sa pamamagitan nina Adan at Eva, at ngayon, sa Ang Katapusan ng Panahon, si Satanas ay umunlad na dalhin ang pinakamalaking bilang ng mga kaluluwa sa Impiyerno, ang kaharian ng pagpapahirap, pagdurusa at walang hanggang kapahamakan. Bilang lamang tayo ni Satanas na naiinggit sa atin na mga Anak ng Diyos na Tinubos ni Kristo.

Gawing sentro ng iyong buhay ang Diyos. Personal kang aanyayahan ni Kristo sa panahon ng iyong pribadong Pag-iilaw ng Konsensya upang hanapin ang Kaharian ng Diyos. Ipapakita niya ang estado ng iyong kaluluwa para sa iyo na Maging Ipinanganak Muli. Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na ipaalam sa Sangkatauhan ang Babala ay Nagtatapos sa Awa.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.