Pakete ng Pagpapatawad

______________________________________________________________

Ang mundo ay nalulunod sa kasalanan! Huwag sundin si Satanas, ang pinakamalaking talunan na nakilala ng Sangkatauhan, sa halip ay hanapin ang sakramento ng Penitensiya, at mahalin at paglingkuran ang iyong Diyos at ang iyong kapwa.

Lumalalang Kasamaan

Parabula ng Nawalang Tupa

Penance

Patawarin ang Sarili

Nagpapatawad nang hindi Nakipagkasundo

AMA NAMIN

Ang Kapangyarihan ng Pagpapatawad

PTSD at Pagpapatawad

Dr Viktor Frankl

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.