Pakete Papa Pedro II

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang kay Kristo Papa Pedro II ay naglalaman ng mga artikulo tungkol sa huling papa ng Roma Katoliko Simbahan, na mamumukha kay Kristo Ikalawang Pagparito. San Malachy ipinropesiya niya tungkol kay Papa Pedro II.

“Si Pedro na Romano, na titigil sa kanyang mga tupa sa maraming paghihirap, at kapag ang mga bagay na ito ay natapos, ang lungsod ng pitong burol [Roma] ay lilipulin, at hahatulan ang kakila-kilabot na hukom ang kanyang mga tao.”

Ang Katapusan ng Mundo ay tumutukoy kay Kristo sa Ikalawang Pagparito ng Bagong Milenyo kasama ang Bagong Jerusalem bilang espirituwal na sentro ng mundo.

Ang libong taon na ito ay hindi katulad ng anumang iba pang panahon ng kasaysayan. Uupo si Hesukristo sa Kanyang luklukan at maghahari mula sa Bagong Jerusalem. Ito ay magiging isang dakila at maluwalhating panahon kung kailan mananaig ang kapayapaan sa Lupa, ang Mesiyas ay maghahari sa kabutihan, at ang kalikasan ay ibabalik sa orihinal nitong kagandahan.

Ito ay panahon ng kapayapaan, kasaganaan, katuparan at kasiyahan. Lahat ng bagay ay magsasama-sama dahil sa pagmamahal, kapangyarihan at awtoridad ni Kristo. Ang mga kagamitan at paghihirap na may salot na sangkatauhan sa buong kasaysayan ay mawawala.

I-klik ang sumusunod na mga link sa pababang order para makuha ang kani-kanilang mga artikulo.

Papa Pedro II

Paghalal kay Papa Pedro II

Ang Bagong Upuan ng Papal

Ang Propesiya ng Huling Papa

Papa Pedro II at Dogma ni Maria

Ang Aming Lady ng Anguera at Petrus Romanus

Pahayag ng Papa

Papa Pedro II at Ang Antikristo

Nakareserbang Pangalan: Papa Pedro II

Papa Pedro II Malapit na

Paglaya ng Maliit Pebble

Tinalakay ng aming Babae ang hinaharap Pope Peter II

Ang Aming Babae at ang Malapit na Hinaharap

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.