Pakete ng Kabataan

______________________________________________________________

Maghandang humulong sa Diyos. Pinalalakas natin ang ating patotoo kay Cristo at sa Kanyang ebanghelyo, kapag sinisikap natin araw-araw ang ating espirituwalidad.

______________________________________________________________

I-klik ang sumusunod na mga link para makuha ang kanilang kaukulang mga artikulo.

Agawin ang Kamay ng Diyos

Paunawa para sa Kabataan

Iwasan ang mga Huwad na Propeta

Viktima ng Kulto ni Satanas

Anthony

Ang Pasyon ng Kristo (Bahagi 1)

Ang Pasyon ng Kristo (Bagahi 2)

Gusto ng Diyos ang Iyong Pagkakaibigan

Ang Kahulugan ng Buhay

Pornograpikong Sakuna

Kamalayan sa Pagpapakamatay

Bullying

Makasalanang Kabataan

Kabataan Saturates Impiyerno

Maraming Tinawag ngunit Kakaunti ang Pinili

Gumising Kabataan

HANAPIN ANG LANGIT

Kaligtasan ng mga Nawalang Kaluluwa

Kumpirmasyon

Mga Kaloob at Bunga ng Banal na Espiritu

Satanic Club sa Carmel High School

Bagong Salot: Kamatayan ng Kabataan

Kabataan ay Naninirahan sa Impiyerno

Pagkabatid sa Pagpapakamatay

Kasamaan ng Tao

Pansinin ang mga Kabataan

Kabataang Pilipino

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.