Pakete ng Mga Kabataan

______________________________________________________________

Maghandang humulong sa Diyos. Pinalalakas natin ang ating patotoo kay Cristo at sa Kanyang ebanghelyo, kapag sinisikap natin araw-araw ang ating espirituwalidad.

______________________________________________________________

I-klik ang sumusunod na mga link para makuha ang kanilang kaukulang mga artikulo.

Kasamaan ng Tao

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.